Historia firmy

Realizowane projekty

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; oś priorytetowa III – Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości; Działanie 3.3 – Innowacje w MŚP.

Nr projektu: RPMA.03.03.00-14-d858/20

Nazwa projektu: Wdrożenie wyników prac B+R w FABRYKA OPAKOWANIAMAX sp. z o.o

Wartość projektu ogółem: 11 890 490,00 PLN

Dofinansowanie – Wkład Funduszy Europejskich3 5 11 005,86 PLN

Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa Fabryka Opakowaniamx Sp. z o.o.  poprzez wdrożenie wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów. Przedsięwzięcie dotyczy wdrożenia nowych na rynku opakowań z barierą ochronną umożliwiającą bezpośredni kontakt z żywnością. W tym celu Wnioskodawca zakupił wyniki prac B+R dotyczące innowacyjnej formuły emulsyjnej bariery nanoszonej na wewnętrznej stronie opakowania.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe tj.  zakup i wdrożenie nowej technologii (linii technologicznej – maszyny drukująco-wykrawającej  i  oczyszczalni ścieków technologicznych z zamkniętym obiegiem wody) oraz wprowadzenie na rynek nowego wyrobu w postaci innowacyjnych opakowań tekturowych zawierających barierę umożliwiającą stosowanie produktu jako bezpośredniego opakowania dla środków spożywczych. Trwałymi rezultatami projektu będą zakupione środki trwałe, nowe produkty.

Film pokazowy i zdjęcia z montażu nowej linii produkcyjnej: